Generelle salgsbetingelser

GENERELLE BETINGELSER
 
 
1. ANVENDELSESOMRÅDE
Uanset enhver anden tidligere eller fremtidig kommunikation, accepterer køberen (herefter kaldet "Køber") ved at fremsende en anmodning om tilbud, afgive en ordre og/eller at indgå en aftale med VASCO GROUP BVBA, med vedtægtsmæssigt hjemsted i 3650 Dilsen – Stokkem, Kruishoefstraat 50, SE-nr. BE 0428.107.718 (herefter kaldet "VASCO GROUP"), at kun følgende bestemmelser finder anvendelse på alle kontraktuelle, prækontraktuelle retsforhold og retsforhold uden for kontrakt mellem VASCO GROUP og Køber, både nuværende og fremtidige (i hierarkisk faldende orden, idet den næste gælder, såfremt den forrige mangler eller ikke behandler emnet): (1) den skriftlige aftale mellem VASCO GROUP og Køber; (2) den skriftlige ordrebekræftelse fra VASCO GROUP; (3) foreliggende generelle salgsbetingelser; (4) CISG (den internationale købelovskonvention); (5) belgisk lov. Andre betingelser og/eller normer, som bl.a. Købers generelle og/eller særlige betingelser, finder ingen anvendelse og afvises udtrykkeligt af VASCO GROUP. Andre (fravigende) betingelser finder kun anvendelse såfremt VASCO GROUP accepterer disse (fravigende) betingelser udtrykkeligt ved at skrive under på dem. Enhver aftalt fravigelse fra foreliggende eller de generelle salgsbetingelser, som VASCO GROUP udtrykkeligt har accepteret, finder kun anvendelse på det specifikke køb, som fravigelsen er aftalt for. 
1.2 Den eventuelle ugyldighed af en bestemmelse i foreliggende generelle salgsbetingelser eller en del af en bestemmelse berører ikke gyldigheden af de øvrige bestemmelser og/eller resten af bestemmelsen. I tilfælde af ugyldighed af en bestemmelse skal VASCO GROUP og Køber i det omfang, det er muligt, og i overensstemmelse med deres loyalitet og overbevisning forhandle med hinanden for at erstatte den ugyldige bestemmelse med en tilsvarende bestemmelse, der er i tråd med ånden i foreliggende salgsbetingelser.
1.3 Ved Køber forstås også enhver, der i en anden (juridisk) persons navn eller for dennes regning køber et produkt og/eller tjenesteydelse hos VASCO GROUP, afgiver en ordre til VASCO GROUP, og/eller fremsender en anmodning om pristilbud til VASCO GROUP.
 
2. ORDRER/TILBUD
2.1 Tilbud fra VASCO GROUP er ikke bindende. VASCO GROUP kan på ethvert tidspunkt tilbagekalde rabatter og tilbud. Alle rabatter og tilbud fra VASCO GROUP er under alle omstændigheder uforpligtende og skal kun betragtes som en opfordring til Køber til at afgive en ordre. VASCO GROUP er kun bundet af en ordre efter skriftlig accept heraf. Alle ordrer og ordreaccepter fra Køber, inklusive mundtlige ordrer og accepter, er uigenkaldelige, medmindre andet er bestemt i foreliggende generelle salgsbetingelser. VASCO GROUP kan frit vælge de parter, den ønsker at indgå aftaler med.
 
3. ANNULLERING
3.1 Køber kan annullere eller ændre en ikke udført ordre gratis, såfremt det meddeles inden 24 timer efter modtagelsen af ordrebekræftelsen.
Dette kan kun foretages skriftligt.
 
3.2 Ved sene meddelelser, senest indtil leveringstidspunktet for varerne, gælder følgende principper:
 
1) Såfremt ordren vedrører lagerførte artikler, opkræver VASCO GROUP et (annullerings)gebyr, der svarer til 30 % af det oprindelige fakturabeløb; 
 
2) Såfremt ordren vedrører ikke-lagerførte artikler, opkræver VASCO GROUP et (annullerings)gebyr, der svarer til 60 % af det oprindelige fakturabeløb.
 
3.3 Annullering af en ordre efter levering af artiklerne er kun mulig, såfremt det sker i overensstemmelse med den returprocedure, som er omhandlet i artikel 6.2. ff. i foreliggende salgsbetingelser.
 
4. PRISER OG BETALING
4.1 Priserne for artiklerne er baseret på DAP (ICC Incoterms 2010) for levering i EU og på DDP (ICC Incoterms 2010) for leveringer uden for EU og er eksklusive moms. For hver eneste bestilling beregnes der en specifik pris. Denne gælder kun for en bestemt bestilling og gælder derfor ikke for eventuelle andre, endda tilsvarende bestillinger.
4.2 Alle skatter og afgifter, uanset deres art, som tillægges prisen eller lægges på artiklerne, samt transport- og forsikringsomkostninger, alt efter tilfældet, skal Køber betale separat. 
4.3 Valutakursudsving, stigning i henholdsvis materialepriser, priser for hjælpematerialer og råvarer, lønninger, salærer, sociale omkostninger, omkostninger pålagt af myndighederne, (miljø)afgifter og skatter, transportomkostninger, import- eller eksportafgifter eller forsikringspræmier, som opstår mellem ordrebekræftelsen og den endelige levering af artiklerne og/eller tjenesteydelserne, giver VASCO GROUP ret til at øge den aftalte pris proportionalt hermed.
4.4 Fakturaer skal betales kontant i den valuta, som er anført – og såfremt ingen valuta er anført, i euro – inden tredive (30) dage efter fakturadatoen, uden fratræk eller rabat, medmindre andet er anført. VASCO GROUPs accept af en veksel eller andet betalingsinstrument skaber ikke noget nyt kontraktforhold. Der findes ingen grund, f.eks. indgivelse af en klage over de leverede artikler, der giver Køber ret til at undlade at betale. 
4.5 Køber skal indgive sine klager til VASCO GROUP over fakturaerne inden fem (5) kalenderdage efter modtagelsen af fakturaen.
4.6 Ifølge den belgiske lov om finansiel sikkerhed [Wet op de Financiële Zekerheid] af 15. december 2004, udligner og modregner VASCO GROUP og Køber automatisk alle aktuelt eksisterende og fremtidige gæld, som de har hos hinanden. Når det gælder det vedvarende forretningsforhold mellem VASCO GROUP og Køber, betyder dette, at kun saldoen på den største gæld er tilbage efter ovennævnte automatiske modregning er foretaget. Denne modregning kan under alle omstændigheder gøres gældende over for kuratoren og de øvrige konkurrerende kreditorer, der altså ikke kan modsætte sig den modregning, som Køber VASCO GROUP har gennemført.
4.7 Såfremt fakturaen ikke eller delvist er betalt på forfaldsdagen, påløber der automatisk og uden varsel rente med (1) procent pr. måned fra udstedelsen af fakturaen, idet hver påbegyndt måned regnes som fuld måned. 
Såfremt fakturaen ikke eller delvist er betalt på forfaldsdagen, skal Køber automatisk og uden varsel betale en skadeserstatning, der svarer til ti (10) procent af det resterende forfaldne beløb og mindst er EUR 125, uden at dette berører de eventuelle andre rettigheder og retsmidler, som VASCO GROUP har til at få fuld erstatning for omkostninger der er påløbet, og skade der er pådraget. 
VASCO GROUP har automatisk og uden varsel eller anden formalitet ret til at udsætte udførelsen af sine kontraktforpligtelser over for Køber, at bringe en aftale, som den har indgået med Køber, til øjeblikkeligt ophør, at kræve omgående betaling af alle udestående tilgodehavender (inklusive dem, ikke er forfaldne endnu) eller afvise at foretage udførelsen, uanset en tidligere aftale – uden at dette berører de eventuelle andre retsmidler, som VASCO GROUP ville kunne anvende– såfremt:
- der ikke er foretaget (fuld) betaling af en faktura på forfaldsdagen, eller; 
- Køber ikke har opfyldt forpligtelserne efter aftalen, eller;
- Køber bliver insolvent, går konkurs, der indgives eller er indgivet konkursbegæring mod ham, giver et forslag i forbindelse med hans insolvens, jf. konkursloven, loven af 31. januar 2009 om virksomheders kontinuitet finder anvendelse, Køber helt eller for en substantiel del indstiller sine aktiviteter, overfører aktiver på bekostning af hans kreditorer, eller såfremt VASCO GROUP har gode grunde til at antage, at Køber ikke vil være i stand til at overholde sine gældsforpligtelser når de bliver forfaldne, eller;
- der er tale om en direkte eller indirekte ændring i kontrollen over Køber, eller Køber overdrager alle sine aktiver eller en substantiel del deraf til tredjemand, uanset hvordan (herunder ved hjælp af fusion, (delvis) spaltning, overdragelse eller indskud af alle driftsmidler eller driftsmidlerne inden for en virksomhedsgren). 
 
4.8 Når der ikke umiddelbart træffes foranstaltninger mod en krænkelse eller misligholdelse fra Købers side, må dette under ingen omstændigheder fortolkes som en erklæring fra VASCO GROUP om afkald på dennes ret til at træde i aktion mod en sådan krænkelse eller misligholdelse.
4.9 Delvis betaling accepteres under alle forbehold og anvendes til betaling i følgende rækkefølge: (1) inddrivelsesomkostninger, (2) skadeserstatning; (3) renter; (4) hovedstole.
 
5. LEVERINGSTID OG LEVERINGSBETINGELSER
5.1 
• Lagerførte artikler kan som udgangspunkt leveres inden 5 hverdage efter modtagelsen af ordrebekræftelsen.
• Ikke-lagerførte artikler kan som udgangspunkt leveres inden 15 til 30 hverdage efter modtagelsen af ordrebekræftelsen, afhængigt af typen.
Transporttiden er ikke inkluderet i leveringstiden.
 
5.2 Alle artikler, som VASCO GROUP sælger, leveres til Køber i EU på basis af DAP (ICC Incoterms 2010). Leveringer uden for EU sker på basis af DDP (ICC Incoterms 2010). 
5.3 De anførte leveringstider er ikke bindende for VASCO GROUP, og er kun omtrentlige, de er desuden ingen essentiel del af de forpligtelser, som VASCO GROUP har over for Køber. VASCO GROUP er berettiget til at foretage delleveringer. 
5.4 Ændringer i Købers anmodning om pristilbud og/eller ordre, ændringer i den skriftlige aftale mellem VASCO GROUP og Køber, samt ændringer i ordrebekræftelsen fra VASCO GROUP, har automatisk til følge, at de opgivne omtrentlige leveringstider bortfalder. 
5.5 Forsinkelse i leveringen kan hverken føre til annullering af købet eller skadeserstatning til Køber. Tilsvarende vil en forsinkelse i leveringen ikke fritage Køber for hans forpligtelse til at acceptere og betale artikler. I tilfældet af manglende levering godtgør VASCO GROUP de forskud, som Køber har betalt, uden rente eller anden kompensation.
 
 
6. ACCEPT, LEVERING, KLAGER OG RETURNERING
6.1 Klager
6.1.1 Klager over en mangel, fejl eller manglende overensstemmelse (under ét kaldet "Fejl") i leverede artikler er kun gyldige, såfremt de er meddelt VASCO GROUP skriftligt ved hjælp af den formular, som VASCO GROUP har stillet til rådighed for dette formål, hurtigst muligt efter leveringen og ikke senere end:
- (1) tre hverdage efter levering af artiklerne, når det gælder umiddelbart synlige Fejl; og 
- (2) tre hverdage efter den dato, hvor Fejlen er opdaget, eller den dato, hvor Køber med rimelighed burde have opdaget Fejlen, når det gælder alle øvrige Fejl, men under ingen omstændigheder senere end tre (3) måneder efter levering af de fejlbehæftede artikler, medmindre andet er bestemt i specifikke garantier, som VASCO GROUP har givet. 
6.1.2 Medmindre andet er bestemt i specifikke garantier, som VASCO GROUP har givet, er en klage fra Køber ifølge artikel 6.1 kun gyldig såfremt:
- klagen er indgivet inden for de perioder, som er beskrevet i artikel 6.1, hvorefter Køber anses for at have givet afkald på alle rettigheder over for VASCO GROUP, når det gælder en Fejl i artiklerne eller den måde, som VASCO GROUP har opfyldt sine leveringsforpligtelser på, og
- de leverede artikler fortsat er i samme stand som ved leveringen, og
- de leverede artikler er blevet anvendt på korrekt måde og i overensstemmelse med det aftalte og almindelige formål, og
- Køber har opfyldt alle sine forpligtelser over for VASCO GROUP. 
6.1.3 Eventuel skade, der er opstået under transport mellem VASCO GROUP og Køber skal omgående ved modtagelse af artiklerne oplyses så detaljeret som muligt på det officielle transportdokument (CMR, fragtbrev, …). Dokumentet skal samtidig forsynes med underskrift, navn, dato og tidspunkt af både modtager og chauffør. Køber skal fremsende en kopi af dokumentet sammen med et foto af den konstaterede skade til VASCO GROUPs interne salgsafdeling [binnendienst verkoop] inden en frist på 7 hverdage fra modtagelse af artiklerne. Efter samråd mellem VASCO GROUPs interne salgsafdeling og Køber bliver der besluttet, hvordan skaden vil blive afgjort. Klager om transportskader, hvor de krævede oplysninger ikke er vedlagt (underskrevet CMR med ønskede oplysning af skade, foto, rettidig indgivelse) accepteres ikke af VASCO GROUP. 
6.1.4 Ibrugtagning, forarbejdning, ompakning og/eller videresalg af de artikler, som VASCO GROUP har leveret, betragtes som godkendelse og accept, og gælder som endelig levering af de pågældende artikler og fritager VASCO GROUP for sit ansvar, jf. artikel 10 i foreliggende generelle salgsbetingelser. 
6.1.5 Ved klager over Fejl, som meddeles VASCO GROUP korrekt og i tide, vil VASCO GROUP efter eget valg og skøn: (1) (delvist) udskifte de Fejlbehæftede artikler, komponenter og/eller tjenesteydelser; (2) reparere de Fejlbehæftede artikler og/eller komponenter; eller (3) kreditere et beløb, som med al rimelighed svarer til pågældende Fejls art og omfang. Køber anerkender, at disse foranstaltninger hver især indeholder en fuldstændig og passende godtgørelse for enhver mulig skade som følge af Fejl, og accepterer, at udførelsen af disse foranstaltninger ikke kan betragtes som VASCO GROUPs accept af ansvar.
6.1.6 Klager og/eller en eventuel (delvis) udskiftning eller reparation af artikler og/eller tjenesteydelser fritager Køber under ingen omstændigheder for hans betalingsforpligtelse i henhold til de fastsatte frister i henholdsvis den skriftlige aftale mellem VASCO GROUP og Køber, ordrebekræftelsen fra VASCO GROUP, foreliggende salgsbetingelser, og/eller på fakturaen.
6.2 Returneringsbetingelser 
6.2.1 Køber må ikke returnere artikler uden forudgående, udtrykkelig og skriftlig tilladelse fra VASCO GROUP.
6.2.2 Køber har mulighed for at returnere ubeskadigede artikler i uåbnet, original emballage, såfremt følgende betingelser er opfyldt og desuden under forbehold af VASCO GROUPs udtrykkelige, forudgående tilladelse:
• Radiatorer
Radiatortypen skal fortsat være en del af VASCO GROUPs aktuelle sortiment. Radiatoren må ikke være ældre end 6 måneder. Radiatorer fra lande uden for BENELUX tages ikke retur, medmindre VASCO GROUPs kvalitetsafdeling udtrykkeligt har anmodet herom. Lagerførte radiatorer i standardfarven trafikhvid (RAL9016) eller standardfarven fin struktur hvid (S600) (i tilfælde af aluminiumsradiatorer og Niva(soft)-radiatorer) eller M301 tages retur mod 70 % af nettofakturabeløbet (dvs. 30 % i annulleringsgebyr), samtidig opkræves EUR 50 i transportomkostninger. Lagerførte radiatorer i en anden farve tages retur mod 50 % af nettofakturabeløbet (dvs. 50 % i annulleringsgebyr), samtidig opkræves EUR 50 i transportomkostninger. Ikke-lagerførte radiatorer tages IKKE retur. Annullering eller kreditering er følgelig ikke mere mulig. Alle accessoirer og tilbehør til radiatorer tages IKKE retur.
• Ventilation / Gulvvarmekomponenter
Ventilationsenheder tages retur mod 70 % af nettofakturabeløbet (dvs. 30 % i annulleringsgebyr), samtidig opkræves EUR 50 i transportomkostninger. Ventilationsenheden skal fortsat være en del af VASCO GROUPs aktuelle sortiment og må ikke være ældre end 6 måneder. Kundespecifikke ventilationsenheder tages IKKE retur. Annullering eller kreditering er følgelig ikke mere mulig. Alle andre ventilations- og gulvvarmeprodukter tages IKKE retur.
6.3 Modtagelse og registrering af en skriftlig indgivelse af en klage og/eller anmodning om returnering
6.3.1 Der findes en standardformular for indgivelse af klager og/eller anmodning om returnering (se bilag). VASCO GROUP behandler kun de klager og anmodninger om returnering, som er indgivet/anmeldt ved standardformularen. Pågældende dokument kan til enhver tid rekvireres hos en medarbejder i VASCO GROUPs interne salgsafdeling. På standardformularen er følgende oplysninger obligatoriske:
* Grossistens kontaktoplysninger
  * Installatørens kontaktoplysninger
* Forbrugerens kontaktoplysninger
* Oprindeligt ordre- eller fakturanummer 
* Beskrivelse af artiklen, med anførelse af type, mål, farve og tilslutning
* Klar beskrivelse af problemet (kun hvis det drejer sig om klager)
* Foto, der viser skaden og, i tilfældet af montering, radiatorens position (kun hvis det drejer sig om klager).
6.4 Informering af Køber
6.4.1 Efter en intern vurdering af klagen og/eller anmodningen om returnering bliver Køber informeret om klagen og/eller anmodningen om returnering accepteres eller ej. 
6.4.2 Efter indførelse i det interne system, afhængigt af om det vedrører en klage eller anmodning om returnering:
- informeres Køber pr. fax/e-mail angående udskiftningen eller reparationen af de Fejlbehæftede artikler;
- fremsendes returneringsbetingelserne på ny til Køber (i overensstemmelse med prislisten).
6.5 Klageafgørelse
- Bekræftelse af genlevering 
- Bekræftelse af returopgave i forbindelse med udskiftning/reparation hos VASCO GROUP
- Bekræftelse af reparation på stedet
6.6 Administrativ opfølgning af returopgave (inkl. returnering i forbindelse med udskiftning/reparation hos VASCO GROUP)
6.6.1 Efter den administrative registrering i VASCO GROUPs interne system fremsendes en returneringsseddel med blå mærkat til Køber. Den blå mærkat er nødvendig i forbindelse med identifikation af artiklerne. Uden blå mærkat tages INGEN artikler retur og bortfalder samtidig retten til kreditering, medmindre VASCO GROUPs Manager Customer Service skriftligt tillader undtagelser. 
6.7 Logistik opfølgning af returopgave (inkl. returnering i forbindelse med udskiftning/reparation hos VASCO GROUP)
6.7.1 Medmindre VASCO GROUP og Køber har aftalt andet, henter VASCO GROUP, eller en tredjepart, den udpeger, alle de artikler, som VASCO GROUP har godkendt til returnering. Køber skal informere VASCO GROUP om tidspunktet, hvor artiklerne kan hentes, dog således, at de artikler, der skal returneres, skal være i VASCO GROUPs besiddelse igen inden 3 måneder efter modtagelsen af returneringssedlen (inkl. blå mærkat). Såfremt 3-måneders fristen er udløbet og artiklerne på grund af en fejl eller forsømmelighed fra Købers side ikke er i VASCO GROUPs besiddelse igen, modtager Køber et "annullering af returneringen"-brev, hvilket indebærer, at anmodningen om returneringen afsluttes og et eventuelt krav på en kreditnota bortfalder. 
6.8 Administrativ afgørelse af returopgave (inkl. returnering i forbindelse med udskiftning/reparation hos VASCO GROUP)
6.8.1 Såfremt returneringen er modtaget i overensstemmelse med forskrifterne og er vurderet som værende korrekt, repareres og leveres ELLER krediteres pågældende artikel. Såfremt returneringen ikke er berettiget, modtager Køber et brev med yderligere forklaring af grunden til afvisningen, og der foretages ingen kreditering.
 
7. GARANTIBETINGELSER 
7.1 VASCO GROUP-apparater er på essentielle punkter i overensstemmelse med de tekniske specifikationer og egenskaber, som er beskrevet i tilhørende kataloger og teknisk dokumentation. VASCO GROUP garanterer for en levering der svarer til modellen, med udtrykkeligt forbehold for mindre farve- og kvalitetsafvigelser. Der kan kun garanteres for farveoverensstemmelse, såfremt bestillinger foretages samtidigt. Målene og dimensionerne anført i kataloget og/eller prislisten er omtrentlige. Mindre målafvigelser og ændringer i en models form og udseende kan forekomme, og vi tager udtrykkeligt forbehold for disse.
7.2 Radiatorer
7.2.1 Radiatorerne fra VASCO GROUP er omfattet af 10 års garanti for vandtæthed og lak. (Med undtagelse af private labels: disse er underlagt særlige aftaler). Luksus tilbehør, ventiler, elektriske komponenter og VASCO GROUP-accessoirer er omfattet af 2 års garanti.
Garantien gælder kun for fabrikationsfejl.
7.2.2 Garantiperioden starter den dag, hvor VASCO GROUP foretager fakturering over for Køber. Ved mangel af en fakturadato starter garantiperioden 1. januar i produktionsåret eller den faktiske produktionsdato, afhængigt af, hvad der er oplyst på radiatoren (på designradiatorer står denne dato på bagsiden af mærkeskiltet. Dette skilt skal være til stede på radiatoren. Når skiltet er fjernet, bortfalder garantien. Ved pladeradiatorer er produktionsdatoen printet på indersiden af radiatoren).
7.2.3 Køber har kun krav på ovennævnte fabriksgaranti, såfremt:
- artiklerne anvendes under normale forhold og er installeret i overensstemmelse med instrukserne i manualen og på rette måde;
- der IKKE er foretaget justeringen på artiklerne;
- der er gjort korrekt brug af de udluftere og blindpropper, som er medleveret i emballagen (med henblik på at forebygge, at tilslutningerne ruster);
- modstanden og reguleringen passer til en VASCO GROUP-radiator (gælder kun elektriske radiatorer).
7.2.4 Køber har ikke krav på ovennævnte garanti i tilfælde af:
- radiatorerne har været tomme i en vis periode;
- radiatorerne er opvarmet med industrivand, damp eller vand der indeholder kemiske produkter eller store mængder ilt (Systemvandets kvalitet skal opfylde VDI-direktiv 2035-2);
- voldsom smudsophobning i radiatorerne; 
- reparation foretaget af personer, som ikke har fået tildelt nogen beføjelse dertil af VASCO GROUP.
- spændingen afviger fra den normale spænding, som er fastsat i forbindelse med apparatets funktion (gælder kun elektriske radiatorer);
- et højere hydraulisk tryk end de tekniske specifikationer foreskriver;
- brug af aggressive, skurende, ætsende stoffer på radiatoren (f.eks. afkalkningsprodukter). Også urinstænk på radiatoren bør undgås. Radiatorerne skal rengøres uden vedligeholdelsesprodukter. (undtagelse: inox-rensemiddel til inox-radiatorer er tilladt)
- placering af lakerede radiatorer i et aggressivt atmosfærisk miljø (ammoniak, ætsende stoffer m.m.), samt placering af lakerede radiatorer i følgende rum: oven over et karbad med bruser, i et brusebad eller lige ved siden af, i et svømmebassin (klorlugt) eller i en sauna. Radiatoren må jo ikke komme i direkte berøring med vandstråler og/eller sæberester, da vand med sæberester særdeles er korroderende. Yderligere detaljer findes under installations vejledninger på www.vasco.eu. 
7.2.5 Garantien omfatter kun leveringen af en ny radiator eller nye dele til radiatoren. Garantien omfatter ikke godtgørelse for kørsels- og udskiftningsomkostninger. VASCO GROUP kan vælge mellem udskiftning eller reparation af radiatoren og de fejlbehæftede dele. Ved ændringer foretaget på modellen har VASCO GROUP ret til at levere tilsvarende, men ikke identiske dele eller apparater.
 
7.3 Radiatorer – Privat Label
7.3.1 Private labels er omfattet af 5 års garanti, regnet fra den dag, hvor VASCO GROUP foretager fakturering over for Køber. Ved mangel af en fakturadato starter garantiperioden 1. januar i det år, hvor radiatoren er produceret, eller den faktiske produktionsdato, afhængigt af, hvad der er oplyst på radiatoren. Accessoirer, tilbehør og elektriske komponenter fra VASCO GROUP er omfattet af 2 års garanti. 
7.4 Ventilationsenheder
7.4.1 VASCO GROUP erklærer at ventilationsenheder er omfattet af 2 års garanti fra den dag, hvor VASCO GROUP foretager fakturering over for Køber. Såfremt der ikke findes nogen faktura, antages produktionsdatoen som fakturadatoen. Garantien omfatter kun leveringen af en erstattende ventilator og elektronikprint. Reparationer er ikke omfattet af en ekstra garantiperiode. Desuden omfatter garantien ikke:
- Demontering- og monteringsomkostninger;
- Mangler, som efter VASCO GROUPs vurdering er en følge af ukorrekt behandling, forsømmelighed eller uheld;
- Mangler, som er opstået på grund af behandling eller reparation udført af tredjemand uden VASCO GROUPs tilladelse; 
- Mangler, som er en følge af, at der ikke er udført regelmæssig og/eller fagligt korrekt vedligeholdelse;
- Mangler, som er en følge af anvendelse i uegnede omgivelser;
7.5 Gulvvarmerør
7.5.1 Gulvvarmerør er omfattet af 30 års garanti. Garantien omfatter kun leveringen af et nyt rør, forudsat VASCO GROUP er skyld i fejlen i det gamle rør, og VASCO GROUP-rørene er placeret og koblet efter de givne retningslinjer og anvisninger. Garantiperioden starter den dag, hvor VASCO GROUP foretager fakturering over for Køber.
7.5.2 Når hele gulvvarmesystemet er købt hos VASCO GROUP, suppleres ovennævnte garanti med en ekstra 10-års garanti, der omfatter: 
- skade på tredjemands genstande og den skade, der følger deraf;
- omkostninger, som tredjemand har pådraget sig i forbindelse med oprydning, demontering, fjernelse eller frilægning af mangelfulde artikler, samt indbygning, anbringelse og placering af mangelfrie artikler. 
7.6 Procedure
7.6.1 Køber forpligter sig til at indgive et garantikrav til VASCO GROUP på vegne af en slutbruger inden to (2) hverdage efter Køber er blevet underrettet om garantikravet, idet, såfremt denne frist ikke overholdes, Køber selv skal stå for garantiforpligtelserne uden mulighed for regres mod VASCO GROUP. Køber forpligter sig til at yde VASCO GROUP alle rimelige hjælp i forbindelse med dennes undersøgelse af garantikravet, bl.a. (uden at være begrænset hertil) ved at sende de pågældende artikler til VASCO GROUP inden fem (5) hverdage efter modtagelse af VASCO GROUPs anmodning herom. VASCO GROUP forbeholder sig ret til at lade Køber udføre arbejdet – som underleverance – inden for rammerne af garantiforpligtelserne over for slutbrugeren. Udskiftning eller reparation af en hvilken som helst del indenfor garanti perioden kan ikke forlænge den oprindelige periode.
7.6.2 VASCO GROUP bestemmer suverænt om et garantikrav opfylder betingelserne for den garanti, den har ydet. VASCO GROUP er på ingen måde bundet af en erklæring, som Køber har afgivet herom over for slutbruger.
 
8. EJENDOMSFORBEHOLD
8.1 VASCO GROUP forbeholder sig ejendomsret til de leverede artikler indtil Køber har foretaget fuld betaling (inklusive omkostninger, renter og alle andet tilhør). I tilfælde af Købers manglende betaling på forfaldsdatoen – uden at dette berører VASCO GROUPs rettigheder, jf. artikel 4.7 – eller såfremt Køber ikke opfylder enhver anden forpligtelse, eller såfremt VASCO GROUP har en formodning om, at Køber ikke vil opfylde sine forpligtelser, får VASCO GROUP automatisk ret til at kræve artiklerne tilbage, i kraft af selve retsorden og på Købers bekostning. Efter modtagelse af artiklerne, og såfremt disse artikler vurderes fortsat at være i god stand, bliver de allerede betalte beløb betalt tilbage til Køber med fratræk af: (1) tabt fortjeneste, som i form af en fast procentdel anslås til 15 % af det samlede fakturabeløb; og (2) en skadeserstatning, som i form af en fast procentdel er fastsat til 5 % af det samlede fakturabeløb med henblik på (yderligere) kontrol- og administrationsomkostninger. Alt dette berører ikke VASCO GROUPs ret til at bevise, at skaden er større.
8.2 Såfremt Køber videresælger de leverede artikler før den fulde pris (inklusive omkostninger, renter og andet tilhør) er betalt til VASCO GROUP eller i tilfælde af enhver anden krænkelse af ejendomsforbeholdet, får VASCO GROUP automatisk pant i den pris, der er realiseret med videresalget, eller i den tilgodehavende, som Køber har hos sin kunde som følge af dette salg.
8.3 Køber skal til stadighed træffe alle nødvendige forholdsregler, som man med rimelighed må forvente af ham, når det gælder sikring at ejendomsrettighederne til de artikler, der ikke er betalt. Såfremt tredjemand tager arrest i disse artikler eller ønsker at behæfte disse med rettigheder eller gøre disse rettigheder gældende, så er Køber forpligtet til øjeblikkeligt at underrette VASCO GROUP herom. 
 
9. FORTROLIGHED OG INTELLEKTUEL EJENDOMSRET
9.1 VASCO GROUP forbliver eneindehaver af alle intellektuelle ejendomsrettigheder, som den har til de artikler og/eller tjenesteydelser, som den har leveret. Køber garanterer VASCO GROUP for, at de oplysninger, som Køber har givet, ikke krænker tredjemands intellektuelle ejendomsrettigheder.
 
9.2 Alle dokumenter, information, modeller og/eller design, uanset deres art, som leveres til Køber under forhandlingerne om aftalen og/eller udførelsen af aftalen mellem VASCO GROUP og Køber, og/eller som oplyses i ethvert muligt dokument fra VASCO GROUP, inklusive ordrebekræftelse og følgesedlen fra VASCO GROUP, skal behandles fortroligt. Ovennævnte dokumenter skal leveres tilbage på VASCO GROUPs første anmodning.
Disse dokumenter, information, modeller og design forbliver VASCO GROUPs ejendom og må hverken meddeles tredjemand, kopieres eller (in)direkte, helt eller delvist anvendes til andre formål end dem, de er beregnet til, medmindre VASCO GROUP har givet udtrykkelig skriftlig tilladelse hertil.
Forpligtelsen til fortrolighed opretholdes også efter opsigelsen eller ophøret af aftalen mellem VASCO GROUP og Køber, i hvert fald indtil pågældende dokumenter, information, modeller og design er blevet bekendt for offentligheden, uden at det skyldes en fejl fra Købers side.
 
 
10. ANSVAR – FORCE MAJEURE
10.1 VASCO GROUPs ansvar for de købte artikler er begrænset til dens retlige ansvar som producent og/eller forhandler, afhængigt af tilfældet. 
10.2 Når aftalen vedrører artikler, som ikke fremstilles af VASCO GROUP, men kun videresælges af VASCO GROUP, kan VASCO GROUP ikke stilles til ansvar for anden skade end skade i forbindelse med, at leveringen ikke er i overensstemmelse med bestillingen, og alle klager og/eller anden skade end skade i forbindelse med, at leveringen ikke er i overensstemmelse med bestillingen, hører udelukkende til producenternes og/eller leverandørernes ansvar, hvor VASCO GROUP har købt pågældende artikler. Køber har maksimalt mulighed for at gøre sådanne klager og/eller skade gældende i en periode, som svarer til den korteste af følgende perioder:
• den garantiperiode, som henholdsvis producent og leverandør har tilbudt VASCO GROUP;
• en periode på absolut maksimalt 1 år efter levering af de respektive artikler og/eller tjenesteydelser.
Såfremt Køber underretter VASCO GROUP i tide, korrekt og i overensstemmelse med foreliggende generelle salgsbestemmelser, om en klage og/eller anden skade end skade i forbindelse med, at leveringen ikke er i overensstemmelse med bestillingen, vil VASCO GROUP sende klagen direkte videre til den respektive producent eller leverandør. I det videre forløb af denne klage- og skadeprocedure fungerer VASCO GROUP kun som mellemmand mellem Køber og den respektive producent eller leverandør. VASCO GROUPs ansvar er i den forbindelse begrænset til formidling af information mellem den respektive producent eller leverandør på den ene side og Køber på den anden side, uden at VASCO GROUP på nogen måde kan stilles til ansvar for den faktiske klage og/eller skade.
10.3 VASCO GROUPs ansvar er til enhver tid begrænset til det ansvar, som ifølge loven er obligatorisk under de pågældende faktiske omstændigheder, og er i hvert fald begrænset til det laveste af følgende to beløb: (1) det respektive fakturabeløb, eller (2) det beløb, som VASCO GROUPs forsikringspolicer udbetaler.
10.4 VASCO GROUP påtager sig intet ansvar for (i) skade, som Køber, mellemhandler, slutbruger eller enhver tredjemand har forårsaget, (ii) skade som følge af Købers, mellemhandlers, og eller slutbrugers misligholdelse, (iii) skade som følge af forkert eller uhensigtsmæssig brug af de købte artikler, (iv) skade på de købte artikler, som Køber har forsøgt at ændre, eller såfremt Køber har anvendt komponenter, der ikke opfylder de parametre, som VASCO GROUP har fastsat, (v) skade som følge af, at Køber, dens personale eller medarbejdere, mellemhandleren og eller slutbrugeren ikke har overholdt retlige eller andre forpligtelser, herunder brugermanualen, som er leveret med artiklerne, (vi) heller ikke for skade, som følge af fejlagtige og/eller utilstrækkelige oplysninger som Køber, leverandør(er), og/eller producent(er) af de købte artikler og/eller enhver tredjemand har givet til Køber, mellemhandleren og/eller slutbrugeren. 
10.5 VASCO GROUP påtager sig under ingen omstændigheder ansvar for tabt fortjeneste eller tabt produktion, miljøskade eller eventuel anden følge- eller direkte skade, uanset dens art, som Køber eller tredjemand lider. Endvidere påtager VASCO GROUP sig intet ansvar for skade, som er forårsaget af dens agenter, underleverandører eller enhver anden tredjemand (herunder skade som skyldes bedrageri, forsætlig forkastelig adfærd eller grov uagtsomhed).
10.6 VASCO GROUP påtager sig intet ansvar for forsinkelse i ydelsen eller manglende overholdelse af sine forpligtelser som følge af force majeure eller besværligheder [hardship]. Ved force majeure og besværligheder forstås bl.a. (opsummeringen har udelukkende et illustrerende formål) produktionsstandsninger, forsyningsproblemer, mangel på råvarer, arbejdskraft, energi og transport, eller forsinkelse i transport, valutakursudsving, stigning i henholdsvis materialepriser, priser for hjælpematerialer og råvarer, lønninger, salærer, sociale omkostninger, omkostninger pålagt af myndighederne, afgifter og skatter, transportomkostninger, import- eller eksportafgifter eller forsikringspræmier, som opstår mellem ordrebekræftelsen og den endelige levering, is, særlige vejrforhold, strejker, lockouter, arbejdsnedlæggelser eller andre kollektive arbejdskonflikter, mobilisering, krig, sygdom, ulykker, kommunikations- og it-forstyrrelser, offentlige foranstaltninger, eksportforbud, som rammer VASCO GROUP selv eller dens leverandører.
 
11. GÆLDENDE LOV OG TVISTER
11.1 Alle forhold mellem VASCO GROUP og Køber er underlagt belgisk lov. 
11.2 De kompetente domstole i den retskreds, hvor VASCO GROUP har hjemsted, har enekompetence til at påkende tvister mellem VASCO GROUP og Køber. Såfremt Køber ikke har hjemsted i et EU-medlemsstat, bliver tvister mellem VASCO GROUP og Køber endeligt afgjort efter voldgiftsregler, som den belgiske voldgiftsret [CEPANI] har fastsat, og afgørelsen bliver truffet af tre voldgiftsmænd, som udpeges ifølge ovennævnte regler. Voldgiftsretten har hjemsted i Bruxelles. Voldgiftsproceduren foregår på engelsk. VASCO GROUP har imidlertid ret til at vælge at indbringe tvister for retten i den retskreds, hvor Køber har hjemsted.
 
 
 
VEDLIGEHOLDELSE- OG INSTALLERINGSFORSKRIFTER
 
1. For at forebygge indvendig korrosion i radiatorer skal der undgås, at ilt kan trænge ind i installationen. Der skal tages hensyn dertil både når det gælder design, montering og betjening af installationen. Således tilråder vi, at vores radiatorer kun anvendes i veldimensionerede, lukkede installationer. 
Såfremt VASCO GROUP-apparater anvendes i et ikke-ventileret, fugtigt eller aggressivt miljø, skal Køber underrette VASCO GROUP herom med henblik på at lade udføre en ekstra korrosionsforebyggende behandling mod merpris. Såfremt vi medleverer propper og pakninger, har de kun til formål at lette vores produktionsproces. 
Når det er nødvendigt jævnligt at foretage udluftninger eller påfyldning af vand, er det et tegn på mangler i installationen, og dette kræver en teknisk intervention.
Eftersom praktisk set alle installationer består af forskellige materialer (kobber, stål, messing, aluminium, plast), skal korrosion som følge af elektrolyse undgås. VASCO Group tilbyder dig i den forbindelse et beskyttelsesmiddel, Protect 1+1.
Egenskaber:
Beskytter optimalt stål, støbejern, aluminium, kobber, kobberlegeringer; angriber ikke plastrør og pakningsmaterialer.
Indeholder inhibitorer, der forhindrer galvanisk korrosion mellem metaller med forskellige potentialer.
Indeholder dispergeringsmidler og hårdhedsstabilisatorer, der forhindrer aflejringer på de indvendige varme overflader.
Anvendelse:
Vandet skal være neutralt med en pH-værdi mellem 6 og 8,5. Såfremt vandet i installationen viser sig at være korroderende, bortfalder garantien.
Dosering:
1 % beskyttelsesmiddel i forhold til varmesystemets vandindhold (f.eks. 1 liter beskyttelsesmiddel pr. 100 liter vand). Behandlingen er permanent; en engangsdosering er tilstrækkelig. Ved eventuel efterfyldning af vand skal koncentrationen kontrolleres.
2. Plugs og skruer medleveres ikke. Forhandleren kan afhængigt af murens opbygning og radiatorens vægt vælge den korrekte type og antal plugs og skruer.
3. Undlad selv at udføre nogen handlinger, når radiatorens funktion svigter, men kontakt din installatør.
4. Pas på, at børn ikke klatrer på radiatoren (en håndklæderadiator er ingen stige).
5. Instrukser om tilbagetagelse af radiatorer: se de generelle salgsbetingelser.
6. Foreliggende vedligeholdelses- og installationsforskrifter er underlagt og skal læses sammen med VASCO GROUPs generelle salgsbetingelser.